Ogród Leśnej Przygody

Ogród Leśnej Przygody na terenie parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Projekt adaptacji fragmentu dawnej szkółki drzew i krzewów ozdobnych na terenie parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie – do współczesnej funkcji użytkowej – Ogrodu Leśnej Przygody, składa się z ogrodu sensorycznego oraz części wypoczynkowej. Głównymi założeniami projektu adaptacji terenu stał się zatem dialog historii z planowaną funkcją ogrodu sensorycznego, ujęty wieloaspektowo na tle uwarunkowań historycznych/ konserwatorskich, przyrodniczych, ekonomicznych i użytkowych.

Program funkcjonalno-użytkowy adaptacji terenu na ogród sensualny został oparty na istniejącym podziale przestrzennym i zaadoptowaniu wnętrz na 5 stref odpowiadających zmysłom: zapachu, słuchu, smaku, dotyku i wzorku oraz dodatkowych stref: reprezentacyjnej i wypoczynkowej. Podział ten wykorzystuje istniejące wnętrza parkowe, wydzielone poprzez zwarte masywy roślin: żywopłoty czy grupy drzew i krzewów. Koncepcja uzupełnia istniejącą zieleń lub zakłada niewielkie korekty dla uczytelnienia punktów, powiązań, otwarć czy osi widokowych. Dodatkowo, dla podniesienia wypoczynkowej atrakcyjności terenu i doświadczeń sensorycznych przewiduje sie wyposażenie terenu w urządzenia sensoryczne, edukacyjne i zabawowe oraz elementy małej architektury.

Dopełnieniem jest wprowadzenie utwardzonych ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem dwóch szerokości dróg i typu nawierzchni ze względu na częstotliwość i sposób użytkowania. W zaprojektowanych nawierzchniach wykorzystano nawierzchnie czynne hydrologicznie – nawierzchnię mineralną, naturalnie stabilizowaną, nawiązując do XIX-wiecznej technologii budowy dróg ziemnych lub zagęszczone ścieżki gruntowe.

W efekcie ogród stanie się miejscem o nowych wartościach wypoczynkowych i edukacyjnych, wydobywających i eksponujących wartości historyczne, zachowujących wartości przyrodnicze oraz obiektem dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, słabo widzącymi oraz dostosowaną do różnych grup wiekowych, zarówno dzieci jak i seniorów.

Ogród Leśnej Przygody na terenie parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie został zaprojektowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.

Zaułek Poetów

Zaułek Poetów – miejsce spotkań, relaksu i wypoczynku świdniczan to niewielki park kieszonkowy, zlokalizowany między Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną a Przedszkolem nr 6 w Świdniku. Przestrzeń ta służy spotkaniom i wydarzeniom kulturalnym organizowanym dla mieszkańców oraz jako zielone zaplecze dla czytelników pobliskiej biblioteki.

Historycznie Zaułek zlokalizowany został na miejscu jednego z dawnych świdnickich siedlisk. Pozostałością jest stara grusza, rosnąca na środku skweru. W południowo-zachodnim rogu zaprojektowano scenę dla artystów – altanę z białego kamienia – opoki, nawiązując do tradycyjnej metody wznoszenia budynków w tej okolicy. Wewnątrz altany wykonano mini-scenę przeznaczoną na kameralne spotkania z artystami, twórcami i muzyką. Zaprojektowano tabliczki z cytatami patronki biblioteki – Anny Kamieńskiej, tablice z fotografiami dawnych zabudowań oraz elementy małej architektury.

Miejsce to, dzięki działaniom Biblioteka Świdnik sprzyja kulturze, społeczności i budowaniu lokalnej tożsamości.

Zaułek Poetów w Świdniku został zaprojektowany i zrealizowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.

Arboretum Leśne w Janowie Lubelskim

Teren przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej pełni funkcję arboretum, położonego głównie na terenie leśnym pokrytym wiekowym, głównie sosnowym, drzewostanem. Placówka pełni funkcje obiektu przyrodniczo- dydaktycznego oraz ogrodu dendrologicznego. Główna idea projektu zakłada edukację dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu wiedzy przyrodniczo- leśnej oraz dendrologicznej, poprzez ukierunkowany kontakt z naturą.

Specyfika funkcji ogrodu dendrologicznego ukierunkowała podział zagospodarowania terenu na dwie zasadnicze strefy: ekspozycyjną – udostępnianą dla odwiedzających i nieekspozycyjną, związaną z funkcjonowaniem placówki.

Część ekspozycyjna zlokalizowana jest głównie we wschodniej części kompleksu oraz przy siedzibie Nadleśnictwa. Strefę tą stanowią istniejące ekspozycje muzealne oraz projektowane kolekcje roślin, składających się z różnorodnych działów botanicznych wraz z całą infrastrukturą turystyczno- edukacyjną.

Część nieekspozycyjną stanowią budynki administracyjno – usługowe (zaplecze noclegowe, punkt gastronomiczny, pomieszczenia administracyjne mieszczące się w budynku OEE i Nadleśnictwa), obiekty gospodarcze (budynki, garaże, podwórza i place składowe- w dalszej perspektywie przeznaczone pod budowę obiektów produkcji materiału roślinnego).

Głównym punktem dla opracowywanej koncepcji było zaplanowanie tematycznych kolekcje roślin. Arboretum będzie specjalizowało się w gromadzeniu i eksponowaniu drzew, krzewów i roślin zielnych strefy umiarkowanej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych. Utworzony zostanie również bogaty zbiór roślin w celu ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków i odmian, szczególnie krajowych. Gromadzenie roślin pomoże w zachowaniu różnorodności biologicznej w regionie.

Część ekspozycyjną Arboretum stanowić będą naturalne lub odtworzone zbiorowiska roślinne podzielone na dwa zasadnicze działy: flora polska oraz gatunki drzew i krzewów obcego pochodzenia. Poszczególne kolekcje Flory Polskiej będą wydzielały kręgi w postaci drewnianych kładek, natomiast dział Drzew i krzewów obcego pochodzenia – bruk drewniany. Kolekcje roślin będą rozmieszczone swobodnie w postaci koncentrycznych grup. Natomiast zachowanie w dużym stopniu istniejącej naturalnie szaty roślinnej przyśpieszy uzyskanie efektów krajobrazowych i dydaktycznych. Zaprojektowane kolekcje roślin stanowią propozycję wyjściową. Intensyfikacja nasadzeń bedzie następować stopniowo, zależnie od potrzeb i możliwości dalszej działalności Arboretum.

Arboretum Leśne w Janowie Lubelskim jest miejscem przechowującym bogactwo przyrodnicze. Służy kształceniu i wychowywaniu kolejnych pokoleń. Program realizowany na projektowanym terenie ma służyć zwiększaniu świadomości i szacunku do otaczającej przyrody i jej niewyczerpanego bogactwa poprzez rzeczywiste doświadczenie lasu. Zamieszczone w koncepcji rozwiązania w znaczny sposób poszerzają możliwości kształcenia odwiedzających oraz uatrakcyjnią niewykorzystane dotychczas przestrzenie ponad czterdziestohektarowego kompleksu.

Arboretum Leśne w Janowie Lubelskim zostało zaprojektowane i zrealizowane przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.

Konkurs na koncepcję Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych

Projekt zdobył II miejsce w Konkursie na koncepcję Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych.

Celem konkursu było opracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania terenu Błoni w Lublinie, która z jednej strony stworzy otwartą i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, z drugiej będzie się odnosiła do  historycznej i kulturowej przeszłości Lublina. Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 36 ha i dotyczy zarówno możliwości kształtowania zabudowy kubaturowej i przestrzeni publicznych tego obszar, a także określenia zasad kształtowania zieleni wysokiej uwzględniających dalekie i bliskie panoramy Starego Miasta i Zamku.

Zaproponowano stworzenie wielofunkcyjnej spójnej przestrzeni publicznej – o charakterze nowoczesnego parku miejskiego; częściowe uzupełnienie tkanki miejskiej i ekspozycję najistotniejszych dominant w panoramie miasta.

Założenia programowe i kompozycyjne:

  • Podział terenu na strefy zróżnicowane programowo i funkcjonalnie;
  • W obrębie komunikacji -zmiany w organizacji ruchu: priorytet ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej;
  • Wprowadzenie nowych powiązań komunikacyjnych i widokowych łączących Stare Miasto z obszarem objętym konkursem- wzajemne przenikanie przestrzeni;
  • Utrzymanie funkcji targu miejskiego (w formie eko-bazaru itp);
  • Wprowadzenie elementów wodnych różnego typu – m.in. dużego zbiornika o otwartym lustrze wody umożliwiającego retencjonowanie wody;
  • Wprowadzenie atrakcyjnego wyposażenia – w postaci różnego typu mebli miejskich
  • Stworzenie przestrzeni skierowanej do wszystkich grup wiekowych, atrakcyjnej zarówno dla mieszkańców jak i turystów, miejsca wypoczynku, a także organizacji uroczystości i imprez masowych;
  • Wypracowanie osi widokowych skierowanych na najważniejsze obiekty w panoramie miasta
  • Podkreślenie roli zieleni która ma kształtować przestrzeń i tworzyć klimat przyjazny do wypoczynku (w tym –wprowadzenie łąk kwietnych)
  • Zaadaptowanie istniejących drzew, ze szczególnym uwzględnieniem drzew o wysokich walorach przyrodniczych.

Park na Błoniach w Lublinie został zaprojektowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.

Park na Błoniach pod lubelskim Zamkiem

Głównym celem projektu jest stworzenie wielofunkcyjnego, nowoczesnego parku miejskiego, przy jak najlepszym wykorzystaniu potencjału miejsca i zachowaniu jego „zielonego” charakteru, z uwzględnieniem wartości kulturowych i krajobrazowych.

W prezentowanej koncepcji zagospodarowania uwzględnione zostały uwarunkowania historyczne, przyrodnicze oraz wymogi użytkowe związane z głównymi funkcjami parku: rekreacją opartą na aktywności fizycznej, wypoczynkiem oraz miejscem wydarzeń kulturalnych.

Obszar został zróżnicowany funkcjonalnie i programowo na strefy komunikacji i strefy wypoczynku: biernego tj. relaksu (strefa otwartych muraw i łąk kwietnych), i czynnego tj. licznych aktywności (strefa gier, zabaw i ćwiczeń).

Podział własnościowy terenu sprawia, że możemy wyróżnić dwie części: północną- zlokalizowaną nieopodal Wzgórza Zamkowego oraz południową – zlokalizowaną bliżej targu i dawnych zabudowań browaru.

Jak przystało na „park” i „błonia” – dużą rolę odgrywa tu zieleń, która kształtuje przestrzeń i tworzy klimat przyjazny do wypoczynku, dlatego zdecydowano się zachować większość z istniejącego drzewostanu. Jednocześnie zadbano o to by nowo wprowadzana zieleń nie przesłaniała otwarć na dominanty i akcenty w panoramie miasta.

W szczególny sposób odniesiono się do gospodarki wodami opadowymi. Otóż na terenie parku, w naturalnych obniżeniach zaplanowano niewielkie niecki, które mają gromadzić wody opadowe. Niecki te mają być obsadzone roślinnością co dodatkowo będzie wspomagać odparowywanie zgromadzonej wody. Takie rozwiązanie oprócz wymiaru praktycznego jest też rozwiązaniem ekologicznym, a pod względem estetycznym nawiązuje do naturalnego i jednocześnie historycznego krajobrazu błoni.

Podobnym nawiązaniem do dawnych krajobrazów ma być obszar znajdujący się w południowej części parku. Pierwotnie planowano tam zbiornik z otwartym lustrem wody. Ze względu na to, że teren jest mocno podzielony własnościowo idea ta miała zbyt mało przestrzeni na realizację. W zamian zaplanowano duże połacie traw ozdobnych, które falując na wietrze mają przypominać otwarty akwen. Łany traw przecinają dwie poprowadzone tuż nad ziemią kładki.

Park na Błoniach w Lublinie został zaprojektowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu