Konkurs na koncepcję Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych

Projekt zdobył II miejsce w Konkursie na koncepcję Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych.

Celem konkursu było opracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania terenu Błoni w Lublinie, która z jednej strony stworzy otwartą i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, z drugiej będzie się odnosiła do  historycznej i kulturowej przeszłości Lublina. Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 36 ha i dotyczy zarówno możliwości kształtowania zabudowy kubaturowej i przestrzeni publicznych tego obszar, a także określenia zasad kształtowania zieleni wysokiej uwzględniających dalekie i bliskie panoramy Starego Miasta i Zamku.

Zaproponowano stworzenie wielofunkcyjnej spójnej przestrzeni publicznej – o charakterze nowoczesnego parku miejskiego; częściowe uzupełnienie tkanki miejskiej i ekspozycję najistotniejszych dominant w panoramie miasta.

Założenia programowe i kompozycyjne:

  • Podział terenu na strefy zróżnicowane programowo i funkcjonalnie;
  • W obrębie komunikacji -zmiany w organizacji ruchu: priorytet ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej;
  • Wprowadzenie nowych powiązań komunikacyjnych i widokowych łączących Stare Miasto z obszarem objętym konkursem- wzajemne przenikanie przestrzeni;
  • Utrzymanie funkcji targu miejskiego (w formie eko-bazaru itp);
  • Wprowadzenie elementów wodnych różnego typu – m.in. dużego zbiornika o otwartym lustrze wody umożliwiającego retencjonowanie wody;
  • Wprowadzenie atrakcyjnego wyposażenia – w postaci różnego typu mebli miejskich
  • Stworzenie przestrzeni skierowanej do wszystkich grup wiekowych, atrakcyjnej zarówno dla mieszkańców jak i turystów, miejsca wypoczynku, a także organizacji uroczystości i imprez masowych;
  • Wypracowanie osi widokowych skierowanych na najważniejsze obiekty w panoramie miasta
  • Podkreślenie roli zieleni która ma kształtować przestrzeń i tworzyć klimat przyjazny do wypoczynku (w tym –wprowadzenie łąk kwietnych)
  • Zaadaptowanie istniejących drzew, ze szczególnym uwzględnieniem drzew o wysokich walorach przyrodniczych.

Park na Błoniach w Lublinie został zaprojektowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.