Ogród Leśnej Przygody

Ogród Leśnej Przygody na terenie parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Projekt adaptacji fragmentu dawnej szkółki drzew i krzewów ozdobnych na terenie parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie – do współczesnej funkcji użytkowej – Ogrodu Leśnej Przygody, składa się z ogrodu sensorycznego oraz części wypoczynkowej. Głównymi założeniami projektu adaptacji terenu stał się zatem dialog historii z planowaną funkcją ogrodu sensorycznego, ujęty wieloaspektowo na tle uwarunkowań historycznych/ konserwatorskich, przyrodniczych, ekonomicznych i użytkowych.

Program funkcjonalno-użytkowy adaptacji terenu na ogród sensualny został oparty na istniejącym podziale przestrzennym i zaadoptowaniu wnętrz na 5 stref odpowiadających zmysłom: zapachu, słuchu, smaku, dotyku i wzorku oraz dodatkowych stref: reprezentacyjnej i wypoczynkowej. Podział ten wykorzystuje istniejące wnętrza parkowe, wydzielone poprzez zwarte masywy roślin: żywopłoty czy grupy drzew i krzewów. Koncepcja uzupełnia istniejącą zieleń lub zakłada niewielkie korekty dla uczytelnienia punktów, powiązań, otwarć czy osi widokowych. Dodatkowo, dla podniesienia wypoczynkowej atrakcyjności terenu i doświadczeń sensorycznych przewiduje sie wyposażenie terenu w urządzenia sensoryczne, edukacyjne i zabawowe oraz elementy małej architektury.

Dopełnieniem jest wprowadzenie utwardzonych ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem dwóch szerokości dróg i typu nawierzchni ze względu na częstotliwość i sposób użytkowania. W zaprojektowanych nawierzchniach wykorzystano nawierzchnie czynne hydrologicznie – nawierzchnię mineralną, naturalnie stabilizowaną, nawiązując do XIX-wiecznej technologii budowy dróg ziemnych lub zagęszczone ścieżki gruntowe.

W efekcie ogród stanie się miejscem o nowych wartościach wypoczynkowych i edukacyjnych, wydobywających i eksponujących wartości historyczne, zachowujących wartości przyrodnicze oraz obiektem dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, słabo widzącymi oraz dostosowaną do różnych grup wiekowych, zarówno dzieci jak i seniorów.

Ogród Leśnej Przygody na terenie parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie został zaprojektowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.

Park na Błoniach pod lubelskim Zamkiem

Głównym celem projektu jest stworzenie wielofunkcyjnego, nowoczesnego parku miejskiego, przy jak najlepszym wykorzystaniu potencjału miejsca i zachowaniu jego „zielonego” charakteru, z uwzględnieniem wartości kulturowych i krajobrazowych.

W prezentowanej koncepcji zagospodarowania uwzględnione zostały uwarunkowania historyczne, przyrodnicze oraz wymogi użytkowe związane z głównymi funkcjami parku: rekreacją opartą na aktywności fizycznej, wypoczynkiem oraz miejscem wydarzeń kulturalnych.

Obszar został zróżnicowany funkcjonalnie i programowo na strefy komunikacji i strefy wypoczynku: biernego tj. relaksu (strefa otwartych muraw i łąk kwietnych), i czynnego tj. licznych aktywności (strefa gier, zabaw i ćwiczeń).

Podział własnościowy terenu sprawia, że możemy wyróżnić dwie części: północną- zlokalizowaną nieopodal Wzgórza Zamkowego oraz południową – zlokalizowaną bliżej targu i dawnych zabudowań browaru.

Jak przystało na „park” i „błonia” – dużą rolę odgrywa tu zieleń, która kształtuje przestrzeń i tworzy klimat przyjazny do wypoczynku, dlatego zdecydowano się zachować większość z istniejącego drzewostanu. Jednocześnie zadbano o to by nowo wprowadzana zieleń nie przesłaniała otwarć na dominanty i akcenty w panoramie miasta.

W szczególny sposób odniesiono się do gospodarki wodami opadowymi. Otóż na terenie parku, w naturalnych obniżeniach zaplanowano niewielkie niecki, które mają gromadzić wody opadowe. Niecki te mają być obsadzone roślinnością co dodatkowo będzie wspomagać odparowywanie zgromadzonej wody. Takie rozwiązanie oprócz wymiaru praktycznego jest też rozwiązaniem ekologicznym, a pod względem estetycznym nawiązuje do naturalnego i jednocześnie historycznego krajobrazu błoni.

Podobnym nawiązaniem do dawnych krajobrazów ma być obszar znajdujący się w południowej części parku. Pierwotnie planowano tam zbiornik z otwartym lustrem wody. Ze względu na to, że teren jest mocno podzielony własnościowo idea ta miała zbyt mało przestrzeni na realizację. W zamian zaplanowano duże połacie traw ozdobnych, które falując na wietrze mają przypominać otwarty akwen. Łany traw przecinają dwie poprowadzone tuż nad ziemią kładki.

Park na Błoniach w Lublinie został zaprojektowany przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu