Arboretum Leśne w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski
424 200 ㎡
2016-2017
2017
koncepcja, wielobranżowa dokumentacja budowlana, realizacja - I etap
Nadleśnictwo Janów Lubelski
Piotr Szkołut, Emilia Chęć, Beata Pydo
Karolina Pałgan, Marek Czeżyk

Teren przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej pełni funkcję arboretum, położonego głównie na terenie leśnym pokrytym wiekowym, głównie sosnowym, drzewostanem. Placówka pełni funkcje obiektu przyrodniczo- dydaktycznego oraz ogrodu dendrologicznego. Główna idea projektu zakłada edukację dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu wiedzy przyrodniczo- leśnej oraz dendrologicznej, poprzez ukierunkowany kontakt z naturą.

Specyfika funkcji ogrodu dendrologicznego ukierunkowała podział zagospodarowania terenu na dwie zasadnicze strefy: ekspozycyjną – udostępnianą dla odwiedzających i nieekspozycyjną, związaną z funkcjonowaniem placówki.

Część ekspozycyjna zlokalizowana jest głównie we wschodniej części kompleksu oraz przy siedzibie Nadleśnictwa. Strefę tą stanowią istniejące ekspozycje muzealne oraz projektowane kolekcje roślin, składających się z różnorodnych działów botanicznych wraz z całą infrastrukturą turystyczno- edukacyjną.

Część nieekspozycyjną stanowią budynki administracyjno – usługowe (zaplecze noclegowe, punkt gastronomiczny, pomieszczenia administracyjne mieszczące się w budynku OEE i Nadleśnictwa), obiekty gospodarcze (budynki, garaże, podwórza i place składowe- w dalszej perspektywie przeznaczone pod budowę obiektów produkcji materiału roślinnego).

Głównym punktem dla opracowywanej koncepcji było zaplanowanie tematycznych kolekcje roślin. Arboretum będzie specjalizowało się w gromadzeniu i eksponowaniu drzew, krzewów i roślin zielnych strefy umiarkowanej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych. Utworzony zostanie również bogaty zbiór roślin w celu ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków i odmian, szczególnie krajowych. Gromadzenie roślin pomoże w zachowaniu różnorodności biologicznej w regionie.

Część ekspozycyjną Arboretum stanowić będą naturalne lub odtworzone zbiorowiska roślinne podzielone na dwa zasadnicze działy: flora polska oraz gatunki drzew i krzewów obcego pochodzenia. Poszczególne kolekcje Flory Polskiej będą wydzielały kręgi w postaci drewnianych kładek, natomiast dział Drzew i krzewów obcego pochodzenia – bruk drewniany. Kolekcje roślin będą rozmieszczone swobodnie w postaci koncentrycznych grup. Natomiast zachowanie w dużym stopniu istniejącej naturalnie szaty roślinnej przyśpieszy uzyskanie efektów krajobrazowych i dydaktycznych. Zaprojektowane kolekcje roślin stanowią propozycję wyjściową. Intensyfikacja nasadzeń bedzie następować stopniowo, zależnie od potrzeb i możliwości dalszej działalności Arboretum.

Arboretum Leśne w Janowie Lubelskim jest miejscem przechowującym bogactwo przyrodnicze. Służy kształceniu i wychowywaniu kolejnych pokoleń. Program realizowany na projektowanym terenie ma służyć zwiększaniu świadomości i szacunku do otaczającej przyrody i jej niewyczerpanego bogactwa poprzez rzeczywiste doświadczenie lasu. Zamieszczone w koncepcji rozwiązania w znaczny sposób poszerzają możliwości kształcenia odwiedzających oraz uatrakcyjnią niewykorzystane dotychczas przestrzenie ponad czterdziestohektarowego kompleksu.

Arboretum Leśne w Janowie Lubelskim zostało zaprojektowane i zrealizowane przez nasz zespół w ramach działań Garden Concept Architekci Krajobrazu.

Zobacz realizacje naszego zespołu: